De algemene voorwaarden van MAGIC MEMORIES, die de commerciële naam is van de vennootschap Uphouse BV en aldus gebruikt wordt om de vennootschap te benoemen - hierna aangeduid als ‘opdrachtnemer’ - maken integrerend deel uit van de afgesloten overeenkomst en gelden tussen de partijen als wet met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele voorwaarden dewelke desgevallend door de opdrachtgever – hierna aangeduid als ‘klant’ - worden gehanteerd.Tenzij elders uitdrukkelijk anders werd bedongen, neemt de opdrachtnemer geen resultaats- maar wel een middelenverbintenis op zich.De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het eender welke andere wijziging van de juridische situatie in hoofde van de klant.Eventuele klachten betreffende de bewezen diensten of protesten tegen de door de opdrachtnemer verzonden facturen, moeten bij de opdrachtnemer onmiddellijk worden gemeld en ten laatste schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op het gedeelte van de prestatie(s) waarop de klacht betrekking heeft, minstens en in ieder geval binnen de 8 dagen nadat de klant op welke wijze dan ook kennis heeft gekregen van eventuele tekortkomingen. De factuurdatum is voor de beoordeling van het al dan niet tijdig uiten van het protest bepalend. De klant wordt verzocht daarbij steeds datum en nummer van de factuur te vermelden. Klachten kunnen bovendien slechts aanvaard worden voor zover zij rechtstreeks betrekking hebben op de door de opdrachtnemer verstrekte diensten en/of goederen zelf, en niet wanneer zij zich uitstrekken tot derden of verband houden met indirecte -, aan deze diensten en/of goederen verbonden gevolgen. Bij door de klant aangetoonde gebreken in de door de opdrachtnemer rechtstreeks geleverde diensten en/of goederen kan na beoordeling door de opdrachtnemer uitsluitend in de herverstrekking of vervanging worden voorzien, met uitsluiting van enig recht op vergoeding wegens schade of gevolgschade in hoofde van de klant en/of derden.Alle facturen zijn contant en behoudens andersluidend schriftelijk akkoord betaalbaar in euro.
Indien een vergoeding per deelnemer werd overeengekomen, zal de klant steeds gehouden zijn de volledige vergoeding voor het overeengekomen aantal deelnemers te betalen, ongeacht of er effectief minder deelnemers zouden zijn. Indien effectief meer deelnemers deelnemen dan overeengekomen, zal een meerprijs per bijkomende deelnemer worden aangerekend.In geval van niet- of niet tijdig betalen van de factuur ten laatste op de aangeduide vervaldatum, is vanaf de dag volgend op de factuurdatum, van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het nog openstaande bedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in dat geval tevens en ten titel van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd ten belope van – behoudens grotere schade - minimaal 10 % van het factuurbedrag resp. van het nog openstaande saldo daarvan, met een minimum van 125 EUR. Bovendien maakt de niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag het verschuldigd saldo van alle eventuele andere -, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling of bij gebreke aan integrale betaling van één of meerdere facturen, behoudt de opdrachtnemer zich bovendien het recht voor iedere opdracht stop te zetten. Tevens behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor alle lopende overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel, of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels, cheques en dergelijke meer, evenals alle andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen, en zullen de klant afzonderlijk worden aangerekend.Alle door de klant bij de opdrachtnemer bestelde diensten en/of goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer tot aan de volledige betaling ervan door de klant.In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Daarbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat enkel het Belgisch recht van toepassing zal zijn en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden de enige bindende is.