Artikel 1 - Aard van de verbintenis
UPHOUSE BV, zijnde de vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen te België, 9340 Lede, Keiberg 16 met BTW nummer BE 0631.999.342 en met commerciële naam “Magic Memories” waarnaar hieronder wordt verwezen, zal in functie van de door haar voorgestelde offerte, diensten en/of producten voor de uitvoering van de opdracht en door de klant aanvaarde diensten en de aldus op haar genomen verbintenis(sen) alle voor de goede uitvoering van deze overeenkomst vereiste bekwame personen, geschikt materiaal edm. ter beschikking stellen van de klant.MAGIC MEMORIES zal de afgenomen diensten en/of producten leveren zoals vermeld op haar communicatie naar de klant en indien een offerte aan de klant werd bezorgd op de door de klant aanvaarde offerte.Materialen voor de uitvoering van de opdracht van de aanvaarde activiteiten en/of evenementen die worden aangeleverd of aangekocht in het kader van de uitvoering van de opdracht worden steeds aan de klant gefactureerd zoals vermeld in de door de klant aanvaarde offerte.MAGIC MEMORIES zal met eigen medewerkers en/of door beroep te doen op door MAGIC MEMORIES aan te duiden derden naar eigen inzicht haar tijd en zorg besteden aan de coördinatie en uitvoering van haar taken, een en ander buiten elk dienstverband en in volledige zelfstandigheid.Ter bescherming van de klant en ter voorkoming dat zou vermoed worden dat de medewerkers en aangestelden van MAGIC MEMORIES zouden beschouwd worden als werknemers van de klant, benadrukken partijen dat deze overeenkomst onder geen enkel beding aanleiding zal geven tot toepassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze voorwaarde is essentieel voor het tot stand komen van de wilsovereenstemming tussen partijen.
Artikel 2 - Informatie en vergunningen
De klant verbindt er zich toe MAGIC MEMORIES onmiddellijk in te lichten omtrent iedere moeilijkheid die de uitvoering van de samenwerking op het door de klant vastgelegde tijdstip en de door de klant vastgelegde locatie zou kunnen verstoren en zal aan MAGIC MEMORIES elke nuttige inlichting verstrekken, die de samenwerking kan vergemakkelijken.Wanneer de klant ZELF een locatie voorziet (normaal stelt MAGIC MEMORIES de klant een locatie voor), dan draagt deze zelf zorg voor het bekomen en behouden van de nodige vergunningen, erkenningen of toelatingen die vereist zijn om MAGIC MEMORIES toe te laten haar verbintenissen na te komen.
Artikel 3 - Betalingsvoorwaarden
De klant betaalt MAGIC MEMORIES het voorgestelde en door de klant aanvaarde offerte volgens de volgende voorwaarden :indien van toepassing en vermeld op de door de klant aanvaarde offerte een forfaitair bedrag van 500 € excl BTW bij de ondertekening van de offerte,onmiddellijk bij ontvangst van de door MAGIC MEMORIES opgestelde facturen, alle aanvaarde en goedgekeurde kosten in kader van de uitvoering van de aanvaarde elke factuur van de geregistreerde uren die ten dienste staan van de uitvoering van de aanvaarde activiteiten.Indien deze voorwaarden niet mogelijk zijn wegens te korte aanvang voor de opdracht en/of uitvoering van de door de klant aanvaarde activiteiten, zal MAGIC MEMORIES een factuur opstellen voor het volledige bedrag van alle afgenomen producten en diensten.Een afrekening volgt na de activiteiten onder de vorm van een extra factuur of creditnota.Elke aanpassing van het aantal deelnemers vraagt een aanpassing van de offerte. Prijzen worden steeds duidelijk naar de klant gecommuniceerd in hun totaliteit en MAGIC MEMORIES geeft geen enkele verplichting om prijzen per eenheid of per persoon te communiceren.
Alle bedragen worden steeds vermeld in €, exclusief BTW, eventuele bijkomende verzekeringen en alle andere eventuele taksen, heffingen, lasten.Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen.
Artikel 4 – Middelenverbintenis - veiligheid - verzekeringen
Het door MAGIC MEMORIES ten voordele van de klant in de uitvoering van haar opdracht gepresteerde vormt een middelenverbintenis voor MAGIC MEMORIES.De klant, dewelke eveneens een middelenverbintenis t.a.v. MAGIC MEMORIES aangaat, bevestigt dat zijn medewerking even belangrijk is voor de goede uitwerking van een evenement en zal naar beste vermogen samenwerken met MAGIC MEMORIES.De klant zal er dus zorg voor dragen dat MAGIC MEMORIES haar verbintenissen kan uitvoeren in een omgeving die voldoet aan de strengste vereisten van veiligheid en hygiëne, waarbij deze conform dient te zijn aan de desgevallend bijkomend door MAGIC MEMORIES aan de klant meegedeelde veiligheidsvoorwaarden.MAGIC MEMORIES kan weigeren een overeengekomen verbintenis uit te voeren wanneer aan de basis- en / of eventuele bijkomende veiligheidsvoorwaarden niet werd voldaan. De klant is geheel en alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar ingezette werknemers en aangestelden.De klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onvoorzichtig, onaangepast of onveilig gedrag van haar werknemers en aangestelden aan of met betrekking tot het event.Waar vereist zal de klant zelf nagaan of zijn medewerkers en aangestelden over een geldig rijbewijs beschikken; de klant draagt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dienaangaande.MAGIC MEMORIES garandeert dat haar eventuele burgerlijke aansprakelijkheid en deze van haar werknemers – met uitsluiting van eventuele derden (d.w.z. andere dan de werknemers van MAGIC MEMORIES) - maximaal zijn verzekerd voor ongevallen tijdens het plaatsvinden van de activiteiten en/of het evenement en ingevolge door MAGIC MEMORIES geleverde materialen. De klant kan mits zijn tijdig én uitdrukkelijk verzoek hiertoe bij MAGIC MEMORIES opteren voor een verhoogde dekking van één of meer risico's.De klant is er zich terdege van bewust dat hij – voor zover hij niet opteert voor een verhoogde verzekeringsdekking, hij naast de bestaande verzekeringsdekking geen enkele aanspraak kan maken lastens MAGIC MEMORIES. Voor zover nodig doet de klant voor deze mogelijke bijkomende schade dan ook afstand van verhaal t.o.v. MAGIC MEMORIES, dat – niettegenstaande MAGIC MEMORIES de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen voor het in de mate van het mogelijke vrijwaren van de veiligheid van alle deelnemers – bepaalde activiteiten, het aanwenden van bepaalde materialen, voertuigen, etc. (niet-limitatieve opsomming), al dan niet fysieke risico’s kunnen inhouden.De klant kan als optie naast de BA verzekering van MAGIC MEMORIES een bijkomende ongevallenverzekering afsluiten. Een formule voor deze verzekering kan uitgewerkt worden voor de klant op eenvoudige aanvraag. De klant dient na te gaan of een personeelsevent onder de eigen personeelsverzekering valt – desgevallend dient de verzekeringsmaatschappij van de klant hierover evenwel tijdig te worden ingelicht. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk.MAGIC MEMORIES is aansprakelijk voor lichamelijke en materiële schade ontstaan tijdens of door MAGIC MEMORIES geleverde activiteiten en/of evenementen, voor zover kan worden aangetoond dat MAGIC MEMORIES een fout beging in de uitvoering hiervan én wordt bewezen dat de schade door deze fout werd veroorzaakt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van MAGIC MEMORIES, en behoudens indien de veroorzaakte schade door de polis burgerlijke aansprakelijkheid van MAGIC MEMORIES gedekt is, is MAGIC MEMORIES in elk geval slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het betaalde factuurbedrag van de activiteiten en/of evenementen waardoor de schade werd veroorzaakt. Het hierin bepaalde laat de dwingende wettelijke aansprakelijkheid van MAGIC MEMORIES op grond van productaansprakelijkheid en de Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 onverlet. MAGIC MEMORIES is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst.Schade zal enkel vergoed worden voor zover deze door de schadelijder zo snel mogelijk en ter plaatse aan MAGIC MEMORIES wordt gemeld, zodat de oorzaak van de schade kan worden vastgesteld en de gevolgen ervan kunnen worden beperkt. De klant is er zich van bewust dat bij gebreke aan onmiddellijke melding MAGIC MEMORIES geen enkele aansprakelijkheid zal dragen.
Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle bestaande of toekomstige intellectuele (en gelijkaardige) eigendomsrechten, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: octrooirechten en know how, merkenrechten en domeinnamen, auteurs- en naburige rechten, rechten op tekeningen en modellen (hierna de "Intellectuele Eigendomsrechten") m.b.t. concepten, draaiboeken, scenario’s, schriftelijke documenten, schetsen, grafieken, grafisch materiaal, databanken, gegevens, software, know-how of andere creaties die MAGIC MEMORIES gebruikt of creëert (hierna de "Werken") en die al dan niet speciaal voor de klant ontwikkeld zijn, blijven de uitsluitende eigendom van MAGIC MEMORIES behoudens andersluidende overeenkomst.MAGIC MEMORIES verleent aan de klant, die aanvaardt, voor de duur van de overeenkomst, een niet overdraagbare, zonder recht tot sublicentie, en niet exclusieve licentie, op alle Intellectuele Eigendomsrechten van MAGIC MEMORIES op de Werken, en dit in de mate vereist voor de uitvoering van de opdracht voor de klant.
Artikel 6 – Confidentialiteit en niet-concurrentiebeding
Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst onthoudt de klant er zich op de meest uitdrukkelijk wijze van de door MAGIC MEMORIES in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst op eender welke wijze ter beschikking gestelde informatie, geleverde diensten en materialen (niet-limitatieve opsomming), met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, ideeën, concepten, methodes, know-how of commerciële en/of financiële informatie (hierna de "Confidentiële Informatie"), zelf te commercialiseren of deze op welke wijze dan ook ter kennis te brengen of ter beschikking te stellen van derden. De klant zal slechts kopieën van de Confidentiële Informatie mogen nemen voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst. De klant zal Confidentiële Informatie slechts aan deze van zijn werknemers of aangestelden mogen meedelen die rechtstreeks in de uitvoering van deze overeenkomst zijn betrokken, op voorwaarde dat deze werknemers en aangestelden met de klant een vertrouwelijkheidsovereenkomst hebben gesloten met verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van de Confidentiële Informatie die minstens even streng zijn als de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst. De klant verbindt zich ertoe onmiddellijk, op aanvraag van MAGIC MEMORIES, alle nodige maatregelen te nemen voor de strikte naleving van voormelde vertrouwelijkheidsovereenkomsten met werknemers en aangestelden van de klant.De klant stemt ermee in om bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden ook, de Confidentiële Informatie onmiddellijk aan MAGIC MEMORIES terug te bezorgen of deze, op specifieke aanvraag van MAGIC MEMORIES te vernietigen.6.1 De klant zal er zich op de meest strikte wijze – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MAGIC MEMORIES – van onthouden rechtstreeks of onrechtstreeks soortgelijke activiteiten als MAGIC MEMORIES te ontplooien die als concurrerend kunnen aangemerkt worden ten aanzien van MAGIC MEMORIES, hetzij door in dienst te treden van één van de rechtstreekse concurrenten van MAGIC MEMORIES, hetzij door het bekleden van een bestuursmandaat binnen de onderneming van een rechtstreekse concurrent van MAGIC MEMORIES, hetzij door samen te werken met een rechtstreekse concurrent van MAGIC MEMORIES, hetzij door op zelfstandige basis een concurrerende activiteit in de sector van het organiseren van events te lanceren. De beperking van de concurrentie geldt wereldwijd. 6.2 De klant zal er zich op de meest strikte wijze – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MAGIC MEMORIES – van onthouden rechtstreeks of onrechtstreeks beroep te doen op bedienden, medecontractanten, medewerkers of dergelijke van MAGIC MEMORIES, noch op zelfstandige basis, noch in vast of los dienstverband.6.3 Bij overtreding van één of meerdere bepalingen van artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden door de klant is deze laatste gehouden tot het betalen van een billijke en forfaitaire schadevergoeding aan MAGIC MEMORIES van 10.000 € per inbreuk, onverminderd het recht om eventueel effectief bijkomende schadevergoeding te eisen.6.4 De bepalingen van artikel 6.1, 6.3 en 6.4 van deze overeenkomst overleven de beëindiging van de overeenkomst voor eender welke reden gedurende een periode van tien (10) jaar na de datum van beëindiging. De bepalingen van artikel 6.2 van deze overeenkomst overleven de beëindiging van de overeenkomst voor eender welke reden gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van beëindiging.
Artikel 7 - Beëindiging / verbreking
Tenzij anders voorzien in de overeenkomst kan deze overeenkomst enkel worden beëindigd door beide partijen in onderling, schriftelijk bevestigd, akkoord. De klant ziet af van de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.  In geval van ernstige tekortkoming van één van de partijen ten opzichte van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, zonder dat daar binnen tien (10) kalenderdagen na de kennisgeving van de tekortkoming door de andere partij, aan verholpen is, mag deze overeenkomst van rechtswege worden verbroken op het verzoek van deze andere partij, behoudens een tegengestelde bepaling in deze overeenkomst, en onverminderd het recht van deze andere partij om schadeloosstelling te eisen.Indien de klant nalaat om aan MAGIC MEMORIES verschuldigde bedragen tijdig te betalen, alsmede in geval van vereffening, gerechtelijk akkoord of faillissement van de klant, is MAGIC MEMORIES gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen of te ontbinden dan wel de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten. In dit geval wordt al hetgeen de klant aan MAGIC MEMORIES verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.Indien de klant deze overeenkomst verbreekt om elke andere reden dan een bewezen zware fout in hoofde van MAGIC MEMORIES, zal de klant gehouden zijn MAGIC MEMORIES integraal te vergoeden voor de schade dewelke zij lijdt ingevolge deze verbreking.De klant is er zich van bewust dat deze schadevergoeding – mede gelet op de desgevallend reeds aangegane engagementen van MAGIC MEMORIES ten aanzien van haar medewerkers en/of derde aangestelden – aanzienlijk kan zijn.De schadevergoeding die MAGIC MEMORIES toekomt zal minimaal, d.w.z. behoudens de mogelijkheid voor MAGIC MEMORIES om enige grotere schade aan te tonen, het volgende percentage op de door MAGIC MEMORIES voorgestelde en door de klant aanvaarde offerte, bedragen: bij verbreking meer dan 30 dagen voor het plaatsvinden van de activiteiten en/of het evenement minimaal en forfaitair 40 %, bij verbreking van minder dan 30 dagen voor het plaatsvinden van de activiteiten en/of het evenement minimaal en forfaitair 60 %, bij verbreking van minder dan 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteiten en/of het evenement minimaal en forfaitair 80 % en bij verbreking van minder dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteiten en/of het evenement minimaal en forfaitair 100 %.Dit alles geldt tevens in geval van gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst. De aan MAGIC MEMORIES toekomende schadevergoeding is dan in zijn geheel verschuldigd. Indien om redenen buiten haar wil (niet-limitatieve opsomming: overmacht, stakingen, weersomstandigheden, technische defecten, black-out elektriciteit, etc.) bepaalde activiteiten en/of het evenement niet kunnen worden geleverd zoals overeengekomen, zal MAGIC MEMORIES aan de klant trachten vergelijkbare alternatieven voor te stellen, waarbij het de klant vrij staat deze te aanvaarden of te verwerpen. Indien de klant echter dergelijk voorstel / alternatief zonder gegronde redenen verwerpt of wanneer volgens MAGIC MEMORIES geen alternatieven kunnen worden voorgesteld, zal MAGIC MEMORIES van al haar verplichtingen jegens de klant bevrijd zijn, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.MAGIC MEMORIES zal evenmin enige aansprakelijkheid dragen jegens de klant of schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant indien zij omwille van de veiligheid zou beslissen om bepaalde activiteiten en/of het evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of bepaalde materialen en/ of andere niet ter beschikking te stellen of te leveren.
Artikel 8 - Wijzigingen
De huidige overeenkomst vervangt alle voorgaande en kan slechts worden gewijzigd tussen partijen en middels schriftelijk akkoord van beide partijen onder verwijzing naar onderhavige overeenkomst. De nietigheid of niet- uitvoerbaarheid van één of meer clausules van onderhavige overeenkomst strekt zich niet uit tot de andere clausules ervan.  
Al wat niet expliciet in de huidige overeenkomst werd voorzien, valt onder de toepassing van de gemeenrechtelijke wettelijke bepalingen. De niet toepassing van een bepaling van deze overeenkomst brengt niet met zich mee dat MAGIC MEMORIES aan de toepassing hiervan in een gelijkaardig geval verzaakt heeft.Indien één van de bepalingen van deze overeenkomst omwille van nietigheid of risico van nietigheid niet kan ingeroepen worden, komen de partijen overeen om deze bepaling door een andere bepaling die, qua inhoud en draagwijdte, zoveel mogelijk met de nietige of vernietigbare bepaling zal overeenstemmen, zonder echter de andere bepalingen van deze overeenkomst te beïnvloeden.
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
De huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. De Nederlandstalige versie van deze tekst is bindend en primeert boven elke vertaling. Betwistingen m.b.t. de uitvoering van deze overeenkomst worden gevoerd in het Nederlands en zullen worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde.